Εξοπλισμός

 • Leica Flexline TS09 plus - Total Station

  Leica Flexline TS09 plus - Total Station


 • Leica Viva GS08 plus NetRover - GPS/GNSS
 • Unmanned Aerial Vehicle - UAV

  ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 1


 • Κάστρο Πεντεσκουφίου - Τρισδιάστατη Αποτύπωση με χρήση UAS

  Το Φρούριο ή Κάστρο του Πεντεσκουφίου βρίσκεται στην Πελοπόννησο, απέναντι και Δυτικά του κάστρου Ακροκορίνθου. Ορθώνεται σε ύψος 480μ. ενώ η προσέγγιση γίνεται μόνο με πεζοπορία 30 λεπτών σε ανάγλυφο μέτριας δυσκολίας. 
  Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της εναέριας τρισδιάστατης φωτογραμμετρίας με τη χρήση UAS  ειδικών προδιαγραφών προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. 
  Παράγωγα αποτέλεσαν η δημιουργία νέφους σημείων, η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, Φωτομωσαϊκό Ανάπτυγμα της Όψης του οφιόσχημου Φρουρίου,  Σχέδια κλίμακας 1:20, Τοπογραφικό του λόφου ισοδιάστασης ανά 2μ. κ.α.


Έργα