• Κάστρο Πεντεσκουφίου - Τρισδιάστατη Αποτύπωση με χρήση UAS
    22-10-2012 -

    Το Φρούριο ή Κάστρο του Πεντεσκουφίου βρίσκεται στην Πελοπόννησο, απέναντι και Δυτικά του κάστρου Ακροκορίνθου. Ορθώνεται σε ύψος 480μ. ενώ η προσέγγιση γίνεται μόνο με πεζοπορία 30 λεπτών σε ανάγλυφο μέτριας δυσκολίας. 
    Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της εναέριας τρισδιάστατης φωτογραμμετρίας με τη χρήση UAS  ειδικών προδιαγραφών προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. 
    Παράγωγα αποτέλεσαν η δημιουργία νέφους σημείων, η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, Φωτομωσαϊκό Ανάπτυγμα της Όψης του οφιόσχημου Φρουρίου,  Σχέδια κλίμακας 1:20, Τοπογραφικό του λόφου ισοδιάστασης ανά 2μ. κ.α.